module plfa.Fonts where

Test page for fonts. Preferably, all vertical bars should line up.

{-
--------------------------|
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz|
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ|
ᵃᵇᶜᵈᵉᶠᵍʰⁱʲᵏˡᵐⁿᵒᵖ ʳˢᵗᵘᵛʷˣʸᶻ|
ᴬᴮ ᴰᴱ ᴳᴴᴵᴶᴷᴸᴹᴺᴼᴾ ᴿ ᵀᵁⱽᵂ   |
ₐ   ₑ  ₕᵢⱼₖₗₘₙₒₚ ᵣₛₜᵤ  ₓ  |
--------------------------|
----------|
0123456789|
⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹|
₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉|
----------|
------------------------|
αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω|
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ|
------------------------|
----|
≠≠≠≠|
ηημμ|
ΓΓΔΔ|
ΣΣΠΠ|
λλλλ|
ƛƛƛƛ|
····|
××××|
ℓℓℓℓ|
≡≡≡≡|
¬¬¬¬|
≤≤≥≥|
∅∅∅∅|
————|
††‡‡|
^^^^|
''""|
``~~|
⊎⊎⊃⊃|
∧∧∨∨|
⊗⊗⊗⊗|
⊔⊔⊔⊔|
ᶜᶜᵇᵇ|
ˡˡʳʳ|
⁻⁻⁺⁺|
ℕℕℕℕ|
∀∀∃∃|
′′″″|
∘∘∘∘|
‌≢≢≃≃|
≲≲≳≳|
≟≟≐≐|
∸∸∸∸|
⟨⟨⟩⟩|
⌊⌊⌋⌋|
⌈⌈⌉⌉|
↑↑↓↓|
⇔⇔↔↔|
→→⇒⇒|
←←⇐⇐|
↞↞↠↠|
∈∈∋∋|
⊢⊢⊣⊣|
⊥⊥⊤⊤|
∷∷∷∷|
∎∎∎∎|
⦂⦂⦂⦂|
∥∥∥∥|
★★★★|
∌∌∉∉|
----|
-}

In the book we use the em-dash to make big arrows.

{-
----|
—→—→|
←—←—|
↞—↞—|
—↠—↠|
----|
-}

Here are some characters that are often not monospaced.

{-
----|
😇😇|
😈😈|
⁗⁗|
‴‴|
----|
------------|
------------|
----------|
𝔸𝔹𝔻𝔼𝔽𝔾𝕀𝕁𝕂𝕃𝕄ℕ𝕆𝕊|
𝕒𝕓𝕔𝕕𝕖𝕗𝕘𝕙𝕚𝕛|
𝑎𝑏𝑐𝑑𝑒𝑓𝑔𝑖𝑗𝑘|
----------|

-}